Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam: Foodfellas catering – Lunchbox Groningen
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestigingsadres: Aarhusweg 4-10, 9723 JJ GRONINGEN
Website : www.foodfellas.nl
E-mailadres: catering@foodfellas.nl
KvK-nummer: 02078743
Btw-identificatienummer: NL001461861B16

1 - Definities

 1. Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten voor bijeenkomsten, aldus Lunchbox Groningen. 
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. 
 3. Partijen: de Opdrachtgever(s) en de Opdrachtnemer. 
 4. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer terzake één of meer door Opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs. 
 5. Annulering: De in schriftelijke of mondelinge vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke of mondelinge vorm door Opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden. 
 6. Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen. 
 7. Werkdagen: Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
 8. Offerte: Elk door Lunchbox Groningen aan de consument/klant uitgebrachte aanvraag.

2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze voorwaarden gelden voor en maken deel uit van iedere aanbieding, Offerte en iedere Overeenkomst tussen Lunchbox Groningen en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, opdrachten, diensten en werkzaamheden tussen de Opdrachtgever en Lunchbox Groningen, worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze voorwaarden. Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor de medewerkers van Lunchbox Groningen en personen die namens Lunchbox Groningen betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten en/of levering van zaken.
b. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met Lunchbox Groningen, aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
c. Door het stand komen van een Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.
d. De toepasselijkheid van eventuele bedingen, inkoop- of andere voorwaarden (hoe ook genaamd) van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
e. Indien de Opdrachtgever in zijn Opdracht of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
f. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en Lunchbox Groningen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
g. Indien Lunchbox Groningen niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lunchbox Groningen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
h. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Lunchbox Groningen en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3 - Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
a. Voor alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van Lunchbox Groningen geldt een termijn voor aanvaarding. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld op aanvraag van de Opdrachtgever, kan aan de Offerte, prijsopgave of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend en betreft het steeds slechts een uitnodiging tot het overeenkomen van een overeenkomst.
b. De in een Offerte, prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. 
c. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lunchbox Groningen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, prijsopgaven of Offertes gelden niet.
d. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Lunchbox Groningen van de bestelling van de Opdrachtgever. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. De aanvaarding door Lunchbox Groningen kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. 
e. Als moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment waarop Lunchbox Groningen de bestelling bevestigt. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Lunchbox Groningen aanvangt met de uitvoering daarvan.

4 - Prijzen
a. Alle arrangementsprijzen die Lunchbox Groningen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
b. Alle prijzen die Lunchbox Groningen hanteert voor zijn producten of diensten, of die Lunchbox Groningen anderszins kenbaar gemaakt, kan Lunchbox Groningen te allen tijde wijzigen.
c. Lunchbox Groningen heeft het recht om de arrangement tarieven maandelijks aan te passen.
k. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Lunchbox Groningen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
d. De opdrachtgever heeft altijd het recht om de overeenkomst met Lunchbox Groningen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

5 - Betaling 
a. De betaling dient te geschieden 10 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Offerte. 
b. Opdrachtnemer mag een aanbetaling vragen van 25% bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit bedrag dient bijgeschreven te staan op de bankrekening van Opdrachtnemer 10 dagen voor de geplande datum die op de Overeenkomst vermeld is. 
c. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door Opdrachtgever. 
d. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. 
e. Ingeval Opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is Opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-. Uit het enkele feit dat Opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt Opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan. 
f. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen. 
g. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening. 
h. Eventuele geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever naar aanleiding van door Opdrachtgever gedane reclames, danwel uit anderen hoofde, geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

6 - Annulering
a. Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren, tegen de volgende condities zonder opgaaf van reden. 

 • Bij annulering meer dan 24 uren voor de uitvoering van de bestelling, geschiedt deze annulering kosteloos.
 • Bij annulering tussen 24 uren en 6 uren voor de uitvoering van de bestelling, is Opdrachtgever gehouden 70% van de aanneemsom aan Opdrachtnemer te betalen. 
 • Bij annulering minder dan 6 uren voor de uitvoering van de bestelling, is Opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Opdrachtnemer te betalen. 

b. Annulering kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke of mondelinge annulering Opdrachtnemer heeft bereikt.

7 - Uitvoering
a. De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
b. Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen. 
c. Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
d. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de Offerte, zonder bericht en zonder toestemming van Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
e. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van Opdrachtgever.
f. Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken. 
g. Indien Opdrachtnemer eten en drinken zonder personeel aflevert bij Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
h. Indien Opdrachtgever en/of gasten van Opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.  

8 - Transport en werkzaamheden
a. Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door Opdrachtgever. Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan, waarmee Opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren 
b. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Opdrachtnemer, naar de eis van Opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden. 
c. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu, welke te raadplegen zijn via https://www.nvwa.nl/onderwerpen/haccp/wettelijke-hygienevoorschriften-bij-bereiding-behandeling-levensmiddelen. 

9 - Reclame 
a. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen Opdrachtgever wenst. 
b. Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen Offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden Opdrachtnemer niet. 
c. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft Opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren. 
d. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken. 
e. Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

10 - Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 
b. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer vergoed wordt. 
c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. 
d. Indien de verhouding van de aan Opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd. 
e. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 
f.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan. 
g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. 
h. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever.

11 - Klachten 
a. Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Opdrachtnemer te melden, opdat Opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden. 
b. Eventuele klachten worden door Opdrachtnemer slechts in behandeling genomen, indien Opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

12 - Overmacht 
a. Als overmacht voor Opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening. 
b. Indien door de overmachttoestand uitvoering niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald. 
c. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op. 
d. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld. 

13 - Toepasselijk recht
a. Op alle Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
b. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend. 

14 - Geschillen 
a. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle vorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.